West Virgina 811 Magazine 2018 Issue 4
P. 1

S gs ». _
‘  ~ .. V: .« Y -:2‘ " ' ~.. . V 201aIssue4
1 .. ,'-:_‘.:‘n “U. .“-x ; tr v. . , * f’ ; ~ ‘- ,.-‘ ,~
1 ' ?-':~:::?-:§‘-:r- '9‘ ,./<  V!
3, E ‘\.' _ / .¢{ W2‘ _‘ ~'
‘ \ . r.‘ ‘ ~ .
‘ Q - r’ :1 v = \ ~- ‘ I rfl
: A \.. ‘ ". \’ .
r - . ‘ v , « N
‘ Vt ‘>>u:..,‘,%.__:.:‘_ _ w‘ ‘ 3, - :_ ‘ ‘ “Z > V
 <'*‘x?V*\ ~ .  c » '-M? F 
~- \M:~~.r 52 ~. £9‘ «:.*.}*§££;=T~~i~
. \ ‘ /‘\\ . -..,: “»‘;,‘~.--érge.-,3
“ ' , I n A‘ ‘ ~ ‘T’ ’ ' \1l!_~i,,r"*~‘%..‘.“,“$*i_ri_‘ RA ‘
* / ..\\--.\~ \ *— r
1 , u . \ ' - Ir.’ .
N V; « :1‘ .. ,..,. .1- .
1-~ ' ‘fun’ ,5" /" . j;'\' n .,“ - 37.,‘ §'~.‘{"'u~¥\‘.""’ "
a - *~ « ~ ‘N’ : *-.se.s\ ;~‘s““‘~~.-"z‘
 % - N «rt 4»; ,  . 
i ~ 1:‘ 3 .w.,T-i“»>>..':‘.\M=;» ‘ " .. -:54 “*3”
P-’-':“&,L\l,'  \‘'*.«~' I,‘ \
F’ .\~_ \';.~“-fix,“ V _“~ —‘.5 ‘ ¢:~_r“'r\ 駧g?gfi‘3m‘;}I¥¥:?1tVirginfa /‘,
‘V : # ‘;§;"m - « ‘Q; I a"°“§eS}"_;\
L-_ I‘ x .' 93,3; ::.J~ ‘V _.;.;_;\.» Q‘ .‘ \‘ »_ _
‘ . . xx. W.-. -§“."'~‘: *""‘ ‘V -2 f
‘F-;~« *~:::~, .:-«ix \ 5?" \.~. j LN.
\ v-«.» ‘V “ ‘ ‘ ' ,3‘ - - Q‘ . g‘
   .<L.-/  X3 €234‘)
‘:.s.“;‘_ _ _' A, , -9'/_., g.’ [Ll ,-- ,‘ w‘ :- 5,. y‘ ~ '
 ‘a’“ Rx ‘. /. ‘W ~\ \\%v. »
 __ ,\ .._\ , ‘ \ 5‘ _ :____,_
L‘-ii ‘:~.:,» -.  -V /f’f',;*-.1-v"*k~\ ' 2
~”,,"\u;‘ .‘ :\— V . ' r “F ' ». é;..,:\>.,~‘«-. “'.3rT‘.v_»‘~ -“g-1".-5-A.‘ ‘
1- ~'¢\," . "‘-~ :-'-’\z; 4, ‘ ’/ “" ‘QR-'7: ‘\‘I'‘’\.,*«* J. ; "kg" §“~:«
a, A aw V r ,''v_ 3, K‘ f» mi , ‘L ‘ ._ ‘ -f '« K: -\ \’r‘;_
E A- 1.»: /U" >“i».. H5‘  ‘a.:‘:f}?> 
1 2, \ 1 1 ~ ._ ‘ “,'~ 1»-.~—. ~r-:»;~ " ;";‘y‘“;,.' w‘ ?‘:’é.:i’*’
\ ‘,:/_/K A1,;/gr?\ x; /: 4,.»  V  
“I"""*5Q»~z~'. {’ ;.._ \ _   1   2   3   4   5