West Virgina 811 Magazine 2017 Issue 4
P. 1

2011|ssue4
\ v ‘ . \-‘,5 ‘ , V \_ ‘ I
\“ 1‘ . Y‘ J6,‘ .‘I ‘,0 bl .o I
-.: ‘ “H1 ‘ x1\’.“.w |,. -_ ‘
xv ‘\ * .r ._,‘,..“x_..‘ = . [asp ’-:19 ,
3“? ‘u H '‘U-''«, An \ ' vf » ..
...x , w ‘ Ni . » *  v
.y\f,-.\,\,‘\ .._¢Dfi.:_..‘ ‘;l ‘_u.__‘,, ‘
. ‘;.\1\‘ 1 - . ‘ .‘ ‘. ‘_;,;\ v_ : 
 , ~-  '\ ~«.‘ Mvr »
I‘ '. ..c. K; E ‘ " v r. .
’ NA ‘=’ ‘« 2. “ . .13’-'
- * ‘A ‘KECI Y “ 1 S :1! I .' :1 ‘;_; ~,.
in/N xx ‘3’ , »\ Q: N‘ . '
. /* ' «p 9'." Mr \ _ ‘ 44
“ / "flil  ' . ‘ _'. . '
- . . V 2 -= , ,» ..__,—.§-g_
 ‘J " /(1 “” ‘i 5
7;‘-44 :,:—::_.-'-' ._r;;~ ‘ L - . \
4 ,'_ 7' K‘ .,{‘ g \_ ’\ - -.— - .
JV __-'.-" I " J ' " .. '- ‘_v_,«"l“_‘ xv
 " ‘-V“ W‘ . , V . V ‘_ II»: "_ " >»
-~ _ __f"_‘_ ’ - ...g...,. ;4g%ré__\ \ (_' >
' I ‘ _ " ,— Maklng‘l'hose Large P__ - 1 Ir
, : ‘ // ,.{=“I-* ‘\- More uccessfu1~=r::i.
‘ ’ , ‘ L‘-'9
,- \r - ’ ... " /- 1‘
“~ -I ‘-‘,‘°.’%?.'*:r‘‘,«:‘..~LI-.‘
\ “- -." -.=._ ¢~‘ -~..;,. ,.,-~: ~.
,3," \ ‘\. ",,:'-,«'\?».::=3,s.g1,i"' 
’ " " . -")~.;_"¢ Q ~. ;" .'-Z§i. “
. - I -' ' .’:'—*<:-.'=
‘ —».._: av - -. V .:.,E«.~;«;~.‘<:_>~;<;;I«- 
- - — U , 9’ ‘- 24 ., ' .,' \ ’—"' " ’ ’-‘-54.: ' *'=.‘.‘
 ' » j — ’.a':.—:«7‘:; ,,.j 2 , . M -:«,~:  _ .- 
 M ' -- A-,:,¢-'_>:.-.;,;.<.v’ r" ‘=9
-* .. w '~'«"~r&.‘,’{7!\1,' .,;,.— v _ “--/--5-‘ -;a2m.'z».,~:=,.,:-.
‘— ~ .-.'-=_~ <ir . .— ? » :;%_~._.1;...-  w‘-_-.:~:.-._x<—~--"v
 ri.%.;; ‘ >~ ‘~?<'a‘u33,¢-'4. ‘~..«=»p~,r.‘v=; ,— » 4:
I " « , :~ - .;’.,:L._. -\..  _,... _ -.» ,~f%;1«‘§’«_*oz, .
, ‘,' ‘ ‘-~. u .- '*_ 1 ‘. '—v'..f,' 1, ::V‘ -. ’.<.f_r§§"‘~" 2-‘sag: 5.3!-.,g..‘ ; v ». --—~ar:A.;'f~ k,’ ‘5~’
 ‘ ;,a,:f y E‘; 
'» ‘ v " :1";=~n=3"’w2é+e4» ‘-.‘~~‘5‘-~:..‘:é’<-"Sat'4fi1}§':;i'S~-<fv?:‘x.::' . _‘ —‘ .. » «-5..
   1   2   3   4   5